Algemene Voorwaarden-De Burnoutdokter - 7 mei 2020

Artikel 1: Definities


In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


De Burnoutdokter, gedeponeerd handelsnaam van Menno Littel, lid van de Beroepsorganisatie CAT (www.catcollectief.nl)tevens in het bezit van certificaat Hypnotherapie Master Practitioner uitgegeven door het Hypnose Instituut Nederland en gecertificeerd Lifecoach en gecertificeerd NLP Master Practitioner, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut en coach;


Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut/coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;


Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut/coach wordt uitgeoefend;


Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.Artikel 2: Algemeen


De Burnoutdokter geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.Artikel 3: Basis


De Burnoutdokter kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt De Burnoutdokter de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens


Privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om gegevens van cliënt te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan cliënt te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van cliënt nodig. De Burnoutdokter verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruikgemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze door cliënt aan ons worden verstrekt. Dat geldt ook voor audio- en video opnamen van sessies.


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:


 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits cliënt daarvoor is aangemeld
 • De afhandeling van de bestelling(en) en het informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen cliënt en De Burnoutdokter te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen;
 • Indien cliënt dit wenst kunnen alle relevante gegevens die De Burnoutdokter noteert en op slaat in het cliënt dossier-programma en het afsprakensysteem dat gebruikt wordt door De Burnoutdokter worden opgevraagd en daar inzicht in worden verkregen. Info hierover kan cliënt tijdens het bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft cliënt in de dossiers van anderen geen toegang;
 • De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor de therapeut als zorgaanbieder. De software waar De Burnoutdokter mee werkt voldoen aan de wettelijk privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Audio en of video opnamen zijn voor de kwaliteit van de sessies en kunnen ter ondersteuning van vervolgsessies worden gebruikt door de therapeut;Artikel 5: Verhindering


Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij De Burnoutdokter hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan De Burnoutdokter geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is De Burnoutdokter gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.Artikel 6 Tariefstelling


Voor aanvang van de behandeling deelt De Burnoutdokter de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Burnoutdokter is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De Burnoutdokter beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.Artikel 7: Intellectueel eigendom


De Burnoutdokter behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van De Burnoutdokter noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door De Burnoutdokter verstrekt zijn.Artikel 8: Betaling


Betaling aan De Burnoutdokter dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voordat de eerste sessie plaatsvindt, of na de dagen genoemd op factuur na datering, betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is De Burnoutdokter gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.


Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is De Burnoutdokter gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden


De Burnoutdokter heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij, door omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.Artikel 10: Aansprakelijkheid


Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door De Burnoutdokter verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van De Burnoutdokter. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen De Burnoutdokter verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is De Burnoutdokter nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van De Burnoutdokter om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van De Burnoutdokter te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De Burnoutdokter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Bij aanvaarden van advies en begeleiding van De Burnoutdokter heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte:


 • dat De Burnoutdokter geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners en tevens
 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines.
 • dat de sessies van De Burnoutdokter geen vervanging zijn van de behandelingen van een arts en/of specialist.
 • dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van De Burnoutdokter nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
 • dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van De Burnoutdokter door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
 • cliënt duidelijk door De Burnoutdokter is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 • dat cliënt begrijpt dat coaching en hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat De Burnoutdokter geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.Artikel 10 Privacy en cookie beleid website


 • passief verstrekte informatie


Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor beheerders van deze website. Dit geldt ook voor De Burnoutdokter. Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IP-nummer van uw computer, het type besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de toegankelijkheid van deburnoutdokter.nl te verbeteren.


 • cookies


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u deburnoutdokter.nl bezoekt, zullen zowel De Burnoutdokter als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die De Burnoutdokter gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en/of welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere (social media) partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van De Burnoutdokter ‘liken’. De cookies die De Burnoutdokter inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Google Diensten. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en de “ads”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichte advertenties te plaatsen op Google-producten die u gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.


Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. U kunt u ook afmelden voor het gebruik van Google-cookies door Instellingen voor advertenties van Google te bezoeken. U kunt zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan of het gebruik van apparaat-ID's kunnen wijzigen in instellingen van hun apparaat.


Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deburnoutdokter.nl gebruik maken.


 • wijzigingen en vragen


De Burnoutdokter behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookie-beleid van tijd tot tijd aan te passen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact met ons opArtikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze


Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.